Experimental Approach to Electrometallurgy

Welcome to the webpage for the course
MET418E (Experimental Approach to Electrometallurgy)
at Metallurgical & Materials Engineering Department of I.T.U.

Contents / İçerik

Electrolytic conduction, Molar conductivity, Transport numbers, Chemical changes in electrolysis, Examples of electrolysis, Electrode reactions, Stoichiometry of electrolysis (Faraday’s Laws), Concentration changes in aqueous electrolytes, Galvanic cells, Electrochemical series, Redox half-cells, Kinetics of electrode reactions, Potentiometric cells, Reversible conditions, Standard Hydrogen Electrode, Potentials and thermodynamics of cells, Decomposition potential, Overpotential, Anodic oxidation, Cathodic reduction, Eh-pH diagrams, Technological applications; Leaching, Precipitation, Metal extraction and refining, Electrowinning of metals, Electroplating, Electrochemical polishing, Corrosion of iron, Batteries, Fuel cells.

Elektrolitik iletkenlik, Molar iletkenlik, Transport sayısı, Elektrolizde gerçekleşen kimyasal değişiklikler, Elektroliz örnekleri, Elektrot reaksiyonları, Elektrolizin stokiyometrisi (Faraday kanunları), Sulu elektrolitlerde konsantrasyon değişiklikleri, Galvanik hücreler, Elektrokimyasal seri, Redoks yarı-hücreler, Elektrot reaksiyonlarının kinetiği, Potansiyometrik hücreler, Tersinir koşullar, Standart Hidrojen Elektrodu, Hücre potansiyeli ve termodinamik, Ayrışma potansiyeli, Fazla voltaj, Anodik oksidasyon, Katodik redüksiyon, Eh-pH diyagramları, Teknolojik uygulamalar; Liç, Çöktürme, Metal kazanımı ve rafinasyon, Metallerin elektro-kazanımı, Elektro-kaplama, Elektrokimyasal parlatma, Demirin korozyonu, Piller, Yakıt hücreleri.


Objectives / Hedefler

It is the aim of this course to teach the following topics with in-depth analysis of the chemical principles, beneath the related subjects, and with numerous example problems covering the subject materials in the field of electrometallurgy. To describe the principles and practice of electrometallurgical and other electrochemical processes, which are, or could be, used in the production of metals.

Bu ders ile, öğrencilerin, temel elektro-kimyasal prensipleri derinliğine anlaması ve bu prensiplerin elektrometalurjideki uygulamalarını bol örnek problemlerle görmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği, ekstraktif metalurji alanındaki bir kitabın elektrometalurji bölümünün kapsamıyla yaklaşık olarak aynı olabilir ancak, yaklaşım daha kapsamlı ve derinliğine olacak ve daha az matematik içerecektir.


References

Some useful links